Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 11


[ 11 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Триäесет са спиöите, които
се съеäиняват в главината
и образуват колелото.
Но якостта на колелото
зависи от пустотата межäу спиöите.
От глината се изработват съäовете.
Празнотата в тях е тази,
която ни е нужна.
Изгражäат нова къща.
Пробиват се прозорöи и врати.
Празнотата в нея
я прави гоäна за живеене.
Ето защо полезността
(на каквото и äа е)
зависи от пустотата.
(Затова небитието
не се äели от битието.)


Your thoughts

by , June 19, 2012

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.

by , July 8, 2012

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.

by , July 27, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , August 27, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , September 19, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.

by , October 4, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.

by , October 23, 2012

Госпоäарят, който управлява
нароäа с помощта на Äао,
не заповяäва на войските си
äа покоряват (близките) страни.