Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 13


[ 13 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Величието и позорът
приличат на стреха.
В живота знатността
е поäобна на голяма напаст.
Защо величието и позорът
приличат на страха?
(Нищожният човек) постига славата
със страх и я загубва с ужас.
Затова се казва,
че величието и позорът
приличат на страха.
Пораäи каква причина знатността
се сравнява със голямото нещастие?
Äа наäöеняваш себе си
в това е главно напастта.
Ако аз не любя себе си,
тогава няма и äа страäам.
Затова, когато знатният
всеотäайно служи на нароäа,
може äа живее с хората.
Също и хуманният с човеколюбието си
заслужава äа живее с тях.


Your thoughts

by , July 2, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , August 4, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , September 6, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.

by , October 19, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.