Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 23


[ 23 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Нужно е по-малко äа говорим
(и) äа слеäваме естествеността.
Бурята не проäължава öяло утро,
пороят не вали öял äен.
Кой е причина за това?
Небето и земята.
Äаже те не могат äа направят
нещо äълговечно, камо ли човекът.
Затова той служи (непрекъснато) на Äао.
Който служи (непрекъснато) на Äао,
е тъжäествен нему. Който изпълнява Äе,
е еäнакъв с Äе.
Който без äа ще загуби нещо,
е тъжäествен на загубеното.
Този, който е тъжäествен с Äао,
приäобива Äао.
Този, който е еäнакъв с Äе,
приäобива Äе.
Тъжäественият на загубеното,
приäобива пак загубеното.
Еäинствено съмненията
ражäат неäоверие.


Your thoughts

by , June 11, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , June 22, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , July 3, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , July 25, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , August 9, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , August 16, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , August 27, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , September 8, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , September 30, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , October 14, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.

by , October 21, 2012

Когато във страната съществува Äао,
конете наторяват нивите.
Когато във страната няма Äао,
бойните коне пасат в околността.