Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 25


[ 25 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.
О, беззвучно. О, без форма.
Самотно е и никога не се променя.
Навреä, е в äействие. Преграäите сломява.
То на Поäнебесната е майка.
Аз не зная как е името му,
затова условно ще му викам Äао.
И ще го назова велико.
Велико - в безкрайния си хоä.
Макар и äа се äвижи непрекъснато,
в äвижението не стига то преäел.
Неäостигнало преäела, пак се връща
(къмто своя източник), отäето е поело.
Äао е велико тъкмо за това.
Небето е велико и земята е велика,
и госпоäарят също е велик.
Четири неща в света са (най) велики,
среä тях е и влаäетелят.
Човек изхожäа от законите
на роäната земя. Земята - от законите
на (висшето) небе.
Небето слеäва Äао,
а Äао слеäва само себе си.


Your thoughts

by , June 10, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , June 20, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , June 30, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , July 21, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , August 4, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , August 10, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , August 20, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , August 30, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.

by , September 21, 2012

Когато във страната съществува Äао,
конете наторяват нивите.
Когато във страната няма Äао,
бойните коне пасат в околността.

by , October 4, 2012

Мъäреöът научава всичко
за Вселената, без äа напуска
своя (малък) äвор.
Без äа наäниква през прозореöа,
той съзерöава Äао.

by , October 10, 2012

Който учи упорито,
умножава знанията си. .

by , October 20, 2012

Сърöето на мъäреöа
не е постоянно.