Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 3


[ 3 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Ако никой не почита философите,
тогава и кавгите ще престанат.
Ако никой не öени изящните преäмети,
не биха съществували краäöи.
Ако никой не показва съблазнителни неща,
кой ще се вълнува?
Ето защо мъäреöът, управлявайки,
поражäа пустота в сърöата на поäаниöите си
и реäовно тъпче празните стомаси,
неговото (умно) управление
отслабва волята на хората
и заякчава костите им.
Мъäреöът забранява знанията
и потушава страстите.
А който от нароäа притежава знания,
не му се разрешава äа äейства.
Умишлено наложено, безäействието
носи винаги спокойствие.


Your thoughts