Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어 > 14


[ 14 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

ì_´ 세 ê ° €ì§€ë¡œë_„ λ ° _혀낼 수 없는 것,
세 ê ° €ì§€ê ° € 하나로 í˜¼ì— ° ì_¼ì²´ë ¥ ¼ ì_´ë £ ¬ меко ìƒ_태.
ê·¸ 위ë_¼ì„œ ë_” λ ° _ì_€ 것ë_„ 아니ê³,
ê·¸ 아래ë_¼ì„œ ë_” 어ë‘_운 것ë_„ 아닙니다.
ë__없ì_´ ì_´ì–´ì§€ë‹ˆ 무어ë_¼ ì_´ë¦„붙ì_¼ 수ë_„ 없습니다.
ì_´ë ¥ ¼ ì_¼ëŸ¬ "모양 없는 모양",
"아무 것ë_„ 없ì_Œì_˜ 형ìƒ_" ì_´ë_¼ í• © 니다.
ê ° €ížˆ ' í™ © 홀'ì_´ë_¼ í•˜ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
앞ì—_서 맞아ë_„ ê·¸ ë¨¸ë¦¬ë ¥ ¼ ë³¼ 수 없ê³,
뒤ì—_서 м ГђВў ‡ì•„ë_„ ê·¸ ë’¤ë ¥ ¼ ë³¼ 수 없습니다.
íƒœê³ ì_˜ ë_„ë ¥ ¼ ê ° €ì§€ê³ 오늘ì_˜ ì_¼ì_„ 처리하ì‹_시오.
íƒœê³ ì_˜ 시ì›_ì_„ 알 수 있ì_„ 것입니다.
ì_´ë ¥ ¼ ì_¼ì "¬ì–´ 'ë_„ì_˜ 실마리' ë_¼ í• © 니다.


Your thoughts

by , June 11, 2012

м •ë§_로 ë‹¬ë¦¬ê¸ ° λ ¥ ¼ 잘 하는 사람ì_€ ë‹¬ë¦ ° ìž_êµ_ì_„ ë‚¨ê¸ ° 지 않습니다.
м •ë§_로 잘 하는 ë§_ì—_는 í_ ì_´ë‚˜ í‹ ° ê ° € 없습니다.

by , June 22, 2012

세ìƒ_ì_˜ 협곡ì_´ ë_ 것입니다.

by , July 3, 2012

세ìƒ_ì_„ íœ˜ì–´ìž¡ê³ ê·¸ê²ƒì_„ 위해 ë_”ê ° € í•´ë³´ê² ë‹¤ê³ ë‚˜ì„œëŠ” 사람들,
ë‚´ê ° € 보건대, 필경 성공하지 ëª"í•˜ê³ ë§™ë‹ˆë‹¤.
세ìƒ_ì_€ ì‹ λ ¹í•œ ê¸ ° 물,
ê± ° ê¸ ° ë‹¤ê ° € 함부로 ë_˜ í•˜ê² ë‹¤ê³ í• ìˆ˜ 없습니다.

by , July 25, 2012

ë_„ë¡œì_¨ êµ ° м £ ¼ë ¥ ¼ ë³´ì ГђВў Œí•˜ëŠ” 사람ì_€
ë¬´ë ¥ ì_„ ì_¨ì„œ 세ìƒ_ì—_ êµ ° 림하는 ì_¼ì_´ 없ë_„ë¡_ 해야 í• © 니다.
ë¬´ë ¥ ì_„ ì“ ° λ © ´ λ ° ˜ë“œì‹œ ê·¸ ëŒ€ê ° €ê ° € ë_Œì•„오게 ë§ˆë ¨ì_´ì–´ì„œ
êµ ° ì‚¬ê ° € м £ ¼ë‘”하ë_˜ ê³³ì—_ ê ° €ì‹œì—‰ê²…í€´ê ° € ìž_ë_¼ë‚˜ê³,
í_ ° м „ìŸ_ 뒤ì—_는 λ ° ˜ë“œì‹œ í_‰ë…„ì_´ ë” ° λ ¥ ´ê²Œ ë_ © 니다.
í›Œë ¥ _한 사람ì_€ ëª © м _만 ì_´ë £ ¬ меко 다ì_Œ 그만둘 줄 알ê³,
ê ° _히 êµ ° ë¦¼í•˜ë ¤ 하지 않습니다
.

by , August 9, 2012

í›Œë ¥ _하다는 ë¬´ê¸ ° 는 ìƒ_서ë¡_지 ëª"한 물건.
사람ì_´ 모ë‘_ ì‹" ì–´í• © 니다.

by , August 16, 2012

"ë_„" 는 ì˜_ì›_한 실재,
ì_´ë¦„ 붙ì_¼ 수 없는 무엇.

by , August 27, 2012

남ì_„ 아는 것ì_´ 지혜ë_¼ë © ´,
ìž_ê¸ ° λ ¥ ¼ 아는 것ì_€ λ ° _ì_Œìž…니다.

by , September 8, 2012

на всички видове неща и отида живо, без това за и също така да разкриете му име.
следователно,
, правят възрастните себе си много и следователно да се осигури Велики, . .

by , September 30, 2012

위대한 형ìƒ_ì_„ 굳게 잡으ì‹_시오.

by , October 14, 2012

ì˜¤ë¯€ë¦¬ë ¤ë © ´ ì_¼ë‹¨ 펴야 í• © 니다.

by , October 21, 2012

ë_„는 ì–¸ì œë“ ì§€ [억지로] ì_¼ì_„ 하지 않습니다.