Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어 > 16


[ 16 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

ì™„ì „í•œ 비움ì—_ ì_´ë ¥ ´ì‹_시오.
м ° ¸ë_œ ê³ ìš”ë ¥ ¼ 지키ì‹_시오.
ì˜¨ê ° – 것 ì–´ìš¸ë ¤ ìƒ_ê²¨ë‚ ë•Œ
ì˜¨ê ° – 것 무성하게 λ» —ì–´ ê ° €ë‚˜
ê² ° êµ_ 모ë‘_ ê·¸ 뿌리로 ë_Œì•„ê ° €ê²Œ ë_ © 니다.
ê·¸ 뿌리로 ë_Œì•„ê ° _ì_€ ê³ ìš”ë ¥ ¼ м ° ¾ì_Œìž…니다.
ì_´ë ¥ ¼ ì_¼ëŸ¬ м œ 명ì_„ м ° ¾ì•„ê ° _ì_´ë_¼ í• © 니다.
м œ 명ì_„ м ° ¾ì•„ê ° _ì_´ ì˜_ì›_한 것입니다.
ì˜_ì›_한 것ì_„ 아는 것ì_´ λ ° _아ì§_입니다.
ì˜_ì›_한 것ì_„ 알지 못 í•˜ë © ´ 미ë§_으로 재난ì_„ ë‹¹í• © 니다.
ì˜_ì›_한 것ì_„ ì•Œë © ´ 너그러워집니다.
ë„ˆê·¸ëŸ¬ì›Œì§€ë © ´ ê³µí_‰í•´ì§‘니다.
ê³µí_‰í•´ì§€ë © ´ ì™•ê ° ™ì_´ ë_ © 니다.
ì™•ê ° ™ì_´ ë_˜ë © ´ í•˜ëŠ˜ê ° ™ì_´ ë_ © 니다.
í•˜ëŠ˜ê ° ™ì_´ ë_˜ë © ´ ë_„ê ° ™ì_´ ë_ © 니다.
ë_„ê ° ™ì_´ ë_˜ë © ´ ì˜_ì›_히 사는 것입니다.
몸ì_´ 다하는 ë‚ ê¹Œì§€ ë‘_ë ¤ìš¸ 것ì_´ 없습니다.


Your thoughts

by , June 14, 2012

세ìƒ_ì_„ íœ˜ì–´ìž¡ê³ ê·¸ê²ƒì_„ 위해 ë_”ê ° € í•´ë³´ê² ë‹¤ê³ ë‚˜ì„œëŠ” 사람들,
ë‚´ê ° € 보건대, 필경 성공하지 ëª"í•˜ê³ ë§™ë‹ˆë‹¤.
세ìƒ_ì_€ ì‹ λ ¹í•œ ê¸ ° 물,
ê± ° ê¸ ° ë‹¤ê ° € 함부로 ë_˜ í•˜ê² ë‹¤ê³ í• ìˆ˜ 없습니다.

by , June 28, 2012

ë_„ë¡œì_¨ êµ ° м £ ¼ë ¥ ¼ ë³´ì ГђВў Œí•˜ëŠ” 사람ì_€
ë¬´ë ¥ ì_„ ì_¨ì„œ 세ìƒ_ì—_ êµ ° 림하는 ì_¼ì_´ 없ë_„ë¡_ 해야 í• © 니다.
ë¬´ë ¥ ì_„ ì“ ° λ © ´ λ ° ˜ë“œì‹œ ê·¸ ëŒ€ê ° €ê ° € ë_Œì•„오게 ë§ˆë ¨ì_´ì–´ì„œ
êµ ° ì‚¬ê ° € м £ ¼ë‘”하ë_˜ ê³³ì—_ ê ° €ì‹œì—‰ê²…í€´ê ° € ìž_ë_¼ë‚˜ê³,
í_ ° м „ìŸ_ 뒤ì—_는 λ ° ˜ë“œì‹œ í_‰ë…„ì_´ ë” ° λ ¥ ´ê²Œ ë_ © 니다.
í›Œë ¥ _한 사람ì_€ ëª © м _만 ì_´ë £ ¬ меко 다ì_Œ 그만둘 줄 알ê³,
ê ° _히 êµ ° ë¦¼í•˜ë ¤ 하지 않습니다
.

by , July 12, 2012

í›Œë ¥ _하다는 ë¬´ê¸ ° 는 ìƒ_서ë¡_지 ëª"한 물건.
사람ì_´ 모ë‘_ ì‹" ì–´í• © 니다.

by , August 7, 2012

"ë_„" 는 ì˜_ì›_한 실재,
ì_´ë¦„ 붙ì_¼ 수 없는 무엇.

by , August 24, 2012

남ì_„ 아는 것ì_´ 지혜ë_¼ë © ´,
ìž_ê¸ ° λ ¥ ¼ 아는 것ì_€ λ ° _ì_Œìž…니다.

by , September 4, 2012

на всички видове неща и отида живо, без това за и също така да разкриете му име.
следователно,
, правят възрастните себе си много и следователно да се осигури Велики, . .

by , September 18, 2012

위대한 형ìƒ_ì_„ 굳게 잡으ì‹_시오.

by , October 2, 2012

ì˜¤ë¯€ë¦¬ë ¤ë © ´ ì_¼ë‹¨ 펴야 í• © 니다.