Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 15


[ 15 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

Тези, които изобретява prasmÄ "gi Мастърс е
един ptajÄ и единичен не са видими в играта фон.
е така dziÄ модели, че той е шанс да разберат ни,
В izzinÄ_ да си американските не ви.
TÄ_dÄ Ä, ¼ с pÅ "а м да само Ä_rien в PiesardzÄ"
t. ДДС, включително, като ГИС и Разходки надолу на леда, не за а u,
UzmanÄ "nobijuÅ kaimiÅ u git, или като a отида
AtturÄ, "atnÄ_kuÅ, като домакин и gi ¡ i,
kÅ" stoÅ ¡ _ това лед, така caurskatÄ_m И
като bluÄ _ aptÄ STS, така че аз vienkÄ_rÅ е ·,
и не noslÄ GTI води и като duÄ ¼ Ä, - и като непрозрачно.
които могат [като той и аз] да тишина duÄ ¼ Ä Айно pamazÄ_m обясни? -
които могат да бъдат [като той и I] с а продължителност на pamazÄ_m мир panÄ_k
В?ievÄ ро, ДАО, не изискват pÄ_rpilnÄ "
" bas. pÄ_rpilnÄ "чудо на бас, тя е взета от срещу играта ще бъде като нормален (й),
sargÄ_to И
И piepildÄ на новия на
"t регистъра.


Your thoughts

by , June 7, 2012

Кой zinÄ_dam името му "riÅ ¡
Ä-o игровата дъска, продължи sieviÅ ¡ Ä ·Ä _ като начин да останете в играта, това е долната част на света,
plÅ "Е
мълчаливо. Ако има а, носещи на световния plÅ ¡"
мълчаливо, той не може да напусне mÅ "Е Ä"
въздух, де 3/4 И той може да atpakaÄ ¼ Е ¡ нови Афганистан и отново като ¼ Е "t като _
, г-жа rn. zinÄ_dam си apskaidrÄ",
spodrÄ и ikdienÄ и продължава да прекарате
, е света.

by , June 14, 2012

Ако използвате kÄ_d, темата "Какво sagrÄ_b на света,
знам, че той piedzÄ А ¡ провали" Vos.

by , June 21, 2012

"(C правото на което някои 3/4 u Ä ¼ auÅ palÄ" или владетел,
го с ieroÅ/4 u в играта свят без да се застрашава кораба той mÄ_ksl a augstÄ_kÄ
.

by , July 9, 2012

Дори и най-skaistÄ_k Малшанс ieroÄ_, www st
TÄ_dÄ Ä, ¼ от всички radÄ "bas ieroÄ_ nÄ" Свети
, kurÅ ¡ разбира хора в ieroÄ_ не действа, ако опаковката и Enlightened
. дневната живи www
се счита за се оставят в чест на IeroÄ_.
amatÄ и Бог е най-добрият начин за страна.

by , July 19, 2012

Докато pirmpasaul mÅ на r-ДАО "Е ä актуализации и престой, 3/4
VÄ_rd желание l не.

by , July 22, 2012

За да разберете на другата, тогава много prÄ_t.
, който разбира себе си, е сладък.
За pÄ_rvar други, много в играта тази
да pÄ_rvar себе си, е голям успех "izcÄ.

by , July 29, 2012

Великата хора thud навсякъде,
отдясно и лявата част, може да бъде.

by , August 6, 2012

Великата игра на "gs PirmtÄ lu glabÄ_,
, sevÄ", Светът самия pienÄ_k klÄ_.
и неговите подходи и не то не; си
Ä ¼ кочове и да се ползва мир на aizstÄ_vÄ "и labvÄ a
mÅ" ОЗИ.

by , August 24, 2012

Ако искате нещо да отговарят на краищата и предишния резултат,
¡ jÄ_Ä ¼ позволява значително разшири.
, ако искате нещо vÄ_j на darÄ "t
, тогава ¡ jÄ_Ä ¼ ° много по-силни като ¼ Е" t.

by , September 4, 2012

Е mÅ хора "Е Ä" bezdarbÄ/4 c и актуализации на пакета, но не е нищо
atstÄ_t,
, ако не са изпълнени.

by , September 7, 2012

Какво е най-vairÄ_k, де е склонен да извършите добри дела,
tÄ_dÄ, Ä ¼ тогава това че (i) като "
на augstÄ_k де, че де само леко, подът е склонен да правя добре, че и tÄ_dÄ Ä ¼
това е само малко
какво е De.

by , September 14, 2012

Вече vienojoÅ на kopÅ pirmlaik, ¡ ¡-c изисква ais.
Скай iemantojuÅ vienojoÅ ¡ ¡ s, о, s игра (j) е ясно,
, vienojoÅ, е тази игра (j) е силен,
, guvuÅ ¡ ¡ vienojoÅ I о, radoÅ в игра на "gi, аз се
долина tukÅ ¡ vienojoÅ Ä" ba, прави това е piepildÄ "RadÄ" bas guvuÅ септември,
¡ vienojoÅ ¡ о и ос са живи компактдискове
, iemantojuÅ ¡ vienojoÅ ¡ владетели и на і, o
навсякъде работи li. vienojoÅ ¡
ais.

by , September 21, 2012

AtpakaÄ ¼ atgrieÅ ¡ anÄ_ virzÄ "А е ДАО ¡" anÄ_.
не позволява ДАО ба е ¡ izpauÅ anÄ_.
debesÄ "s" и "всички неща на земята идва от esamÄ"
EsamÄ "bas.

by , October 9, 2012

Ако играта ju augstÄ_k хората знаят за ДАО, ks
cenÅ Е ¡ ¡ като негов живо saskaÅ Ä _ с играта ако
vidÄ ju ju.

by , October 19, 2012

ДАО radÄ "jis, един.
един divÄ jÄ_dÄ" ба
DivÄ jÄ_dÄ на изображения. "radÄ" trejÄ_dÄ "ба jusi.

by , October 22, 2012

Какво е най-gÄ_k mierÄ "над земята,
, PÄ_rveic, какво е най-
и дори stiprÄ_k.